ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتایمونولوژی

 آشنایی با بخش ایمونولوژی

اساسی تست‌هایی که در بخش ایمونولوژی انجام می‌شود واکنش آنتی‌ژن و آنتی‌بادی است. واکنش‌های ایمونولوژیک از  نظر مکانیسم انجام شامل دو رشته واکنش‌های اولیه وثانویه هستند. در واکنش‌های اولیه میزان آنتی‌ژن وآنتی‌بادی کم است و نتیجه آزمایش با چشم قابل روئت نیست. بنابراین با استفاده از یک سری مواد یکی از اجزای واکنش(آنتی‌ژن و یا آنتی‌بادی) را نشان‌دار می‌کنند و در نهایت با تغییر در ماده نشان‌دار به‌وجود ماده مجهول پی‌برده و غلظت آن را اندازه‌گیری می‌نماییم. بسته به نوع ماده نشان‌دار تست خاصی طراحی می‌شود ،بر این اساس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. اگر از آنزیم برای نشان‌دار کردن استفاده شود تست الایزا (ELISA ) طراحی می‌شود.

2. اگر از مواد فلوروسانس استفاده نماییم ایمونوفلوروسانسی (IFA)  طراحی می‌شود.

3. اگر از ماده رادیواکتیو استفاده شود نام تست رادیو ایمونواسی(RIA) می‌باشد.

یکی از مجموعه تست‌های که در بخش ایمونولوژی انجام می‌شود سنجش با استفاده از مواد فلوروسانسی (IFA) می‌باشد که با استفاده از این متد آزمایشات زیر انجام می‌شود:

ASMA

EMA

KALA AZAR

FTA

LISTERIA

AMA

ANA

DSDNA

 

 روش مینی تف:

اساس این روش نفلومتری است به این صورت که پس از ایجاد کمپلکس آنتی‌ژن، آنتی‌بادی در صورتی که به این کمپلکس نور تابیده شود بخشی از نور ساطع می‌شود که با استفاده از اندازهگیری نور ساطع شده به غلظت ماده مجهول در نمونه (آنتی‌ژن) پی می‌بریم .با استفاده از این روش آزمایشات زیر انجام می‌شوند:

C3

C4

IgA

Igm

FgG

Haptoglobin

A1-antitrypsin

Ceroluplasmin

Micro Albumin(urine)

 

:HLA typing

یکی از آزمایشاتی که در بخش ایمونولوژی انجام می‌شود تایپ  HLAاست. HLA یک مجموعه آنتی‌ژنی است که دارای آسل‌های مختلفی است و از والدین به ارث می‌رسد.

هرفردی می‌تواند دارای HLA مخصوص به فرد باشد. برخی از آسل‌های HLA با بروز برخی بیماری‌ها از جمله بیماری‌های خودایمنی در ارتباط هستند. بعضی از آسل‌های HLA ازجمله موارد زیر را می‌توان با روش‌های سرولوژی شناسایی نمود:

HCABS

L-HVA B8

HLA B51

HLA B27

HLA B5L