ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتPCR

 آشنایی با بخش بیولوژی مولکولی  آزمایشگاه

 

بخش بیولوژی مولکولی آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر یزدانپناه در سال1392 فعالیت‌های اولیه خود را آغاز نمود. این بخش به ابزار نوین Real Time PCR مجهز گردید.

روشPCR: درحال حاضر با به کارگیری روش  Real Time PCR در این بخش کلیه آزمون‌های مرتبط با بیماری‌های عفونی بصورت کمی، کیفی و تعیین ژنوتیپ انجام می‌شود. همچنین تومورمارکرها و برخی از آزمایش‌های ژنتیکی نیز قابل انجام می‌باشد.

 

 فهرست آزمایش‌های که در این آزمایشگاه صورت می‌گیرد عبارتند از :

·        آزمایش‌های مولکولی بیماری‌های عفونی (باکتری، ویروسی)

·        آزمایش‌های مولکولی هماتولوژی

·        آزمایش‌های مولکولی تومورهای سخت

 

تست‌های قابل انجام بخش PCR در آزمایشگاه طبی دکتر یزدانپناه:

·     تست HBV (جهت تشخیص و تعیین تیترویروس)

·     تست HCV  (قادر به تشخیص ژنوتایپ‌های 6-1جهت تشخیص وتعیین تیترویروسی)

·     تست HSV (جهت تشخیص وتعیین تیترویروس)

·     تست CMV (جهت تشخیص وتعیین تیترویروس)

·     تست HCV (جهت تفکیک ژنوتایپ های 4-1جهت تعیین ژنوتایپ ویروس)

·     تست Factor Vleden (تعیین ژنوتایپ یافاکتور5 لیدن جهت تشخیص افراد دارای این موتاسیون)

·     تست EBV (جهت تشخیص و تعیین تیترویروس)

·     تستVZV  (جهت تشخیص وتیتر)

·     تست   TB(جهت تشخیص سل)