ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتهماتولوژی (خون‌شناسی)

 آشنایی با بخش هماتولوژی آزمایشگاه طبی دکتر یزدانپناه

خون‌شناسی یا هماتولوژی (به انگلیسی: Hematology) از دو بخش haemato به معني خـون و Logy بـه معنـي شـناختن تشـكيل شـده اسـت، لـذا هماتولوژي به معني علم بررسي بافت خوني سالم و بيماري‌هاي آن مي‌باشد. خون يك بافت همبندي تخصـص عمـل يافته و تغيير شكل يافته است. از مشخصات اين بافت اين است كه برخلاف سـاير بافـت‌هـاي بـدن متحـرك بـوده وسلول‌هاي آن ثابت نيستند و حركت مي‌كنند. منشاء اين بافت مانند ساير بافت‌هاي همبندي از لايه سـلولي مـزودرم است نه اكتودرم و آندودرم. ساخته شدن خون و در واقع اولين سلول‌هاي خـوني، در دوران رويـاني و از لايـه سـلولي مزودرم موجود در كيسه زرده جنين آغاز مي‌شود. بعد از آن با تكامل جنين، خـون سـازي بـه كبـد و مغـز اسـتخوان منتقل شده و بعد از تولد، تنها مغز استخوان، تيموس، طحال و غدد لنفاوي مسئول ساخت سلول‌هاي خوني هستند. بنابراين مي‌توان خونسازي را در طول تكامل يك انسان بـه دو مرحلـه خـون‌سـازي در دوره رويـاني، جنينـي و خونسازي در دوره بعد از تولد تقسيم نمود.  

 

تجیهزات مربوط به بخش هماتولوژی

دستگاه سل‌کانتر همارای

     دستگاه ESR Reader

     دستگاه الکتروفورز

     دستگاه سل‌کانتر نیهون‌کودن

 

آزمایش‌های بخش هماتولوژی

 آزمایش Cell Count in Fluid

 آزمایش فیبرینوژن

 آزمایموش هگلوبین  A2

 آزمایش هموگلوبین F

 آزمایش لوپوس

 آزمایش LE-Cell

 آزمایش بررسی اسمیر بورلیا

 آزمایش بررسی اسمیر مالاریا

 آزمایش پروتئین S

 آزمایش پروتئین C

 آزمایش فاکتور V

 آزمایش آنتی ترومبین III

 آزمایش Osmotic Fragility Test

 آزمایش CBC و Diff

 آزمایش سدیمان

 آزمایش گروه خون و Du

 آزمایش G6PD

 آزمایشات PT/PTT

 آزمایش هموگلوبین الکتروفورز

 آزمایش رتیکولوسیت