ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتهورمن شناسی

تعريف هورمون

هورمون‌ها ترکیباتی شیمیایی هستند که از غدد درون‌ریز (Endocrine) ترشح و از طریق جریان خون به بافت هدف می‌رسند و می‌توانند ترکیباتی با ساختار استروئیدی، آمینو اسیدی(تئروئیدی)، پلی‌پپتیدی و یا پروتئینی باشند هورمون‌های استروئیدی و تیروئیدی آب‌گریز و بقیه آب‌دوست هستند. غلظت خونی هورمون‌ها بسیار کم بوده (9-10 تا 15-10 مولار) و نمایانگر فعالیت غده‌ی ترشح کننده می‌باشد.

 

اهمیت بالینی اندازه‌گیری هورمون‌ها

تشخیص صحیح یک بیماری و درمان اصولی آن (داروئی، جراحی و ...) نیاز به شناخت فیزولوژیک و پاتوفیزیولوژیک عضو و امکان تعیین مقدار مواد مترشحه از آن دارد. مقدار تولید شده می‌تواند:

کمتر از حد طبیعی Hypo

در حد طبیعی Normal

بیش از حد طبیعی Hyper باشد.

 

روش‌های اندازه‌گیری هورمون‌ها

روش‌هاي مختفی براي اندازه‌گیري آنزیم‌ها وجود دارد که اساس اکثر آن‌ها واکنش آنتی‌ژن  و آنتی‌بادي می‌باشد:

(Radio Immuno Assay) RIA .1

(Enzymed Linked Immuno Sorbant Assay) ELISA .2

(Enzyme Multiplied Immuno Technique) EMIT .3

(Enzyme Linked Immuno Chemistry Technique) ELICT .4

 .5انواع روش‌هاي کروماتوگرافي مثل  GLC, HPLC

.6 کمي لومينسانس (Chemiluminescence or LIA)

 

تجیهزات بخش هورمون

·       ECL  مدل Cobs e411

·       ECL  مدل 2010

·       50 سمپلر لاندا مدلAcon

·       سمپلر 500 لاندا  مدل Acon

·       سمپلر 1000 لاندا مدل Acon

·       سمپلر 100 لاندا لابترون

·       سمپلر 200 لاندا لابترون

 

آزمایش‌های بخش هورمون

آزمایش Urine Cortisol

آزمایش Free Testosterone

آزمایش Insulin

آزمایش Folic acid

 آزمایش Ferritin

 آزمایش Dopamin

 آزمایش Calcitonin

 آزمایش Vitamin B12

 آزمایش ACTH

 آزمایش OH Progestrone17

 آزمایش 5HIAA

 آزمایش T3

 آزمایش T4

 آزمایش TSH

 آزمایش T3UP

 آزمایش FSH

 آزمایش LH

 آزمایش PRL

 آزمایش BHCG

 آزمایش Testostron

 آزمایش Progestron

 آزمایش PSA

 آزمایش Cortisol

 آزمایش GH

 آزمایش PTH

 آزمایش E2