ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتAutoimmune Diagnostics

Autoimmune Diagnostics

Rheumatology Diagnostics
ANA Detect (26 Antigens)
Anti-dsDNA Screen
Anti SCL- 70
Anti-Jo-1
Anti-MCV
Anti-Sm
Anti Centromere B
Rheumatoid Factor Screen
Thrombosis Diagnostics
Anti-beta-2-Glycoprotein Screen
Anti-Cardiolipin IgA
Anti-CardiolipinIgG
Anti-CardiolipinIgM
Anti-Cardiolipin Screen
Anti Prothrombin Screen
Anti-Phospholipid Screen IgG
Anti-Phospholipid Screen IgM
Autoimmune Hepatitis
Anti-SLA/LP,
Anti LKM, LC,

Gastroenterology
AMA-M2
Anti-Gliadin IgA
Anti-GliadinIgG
Anti-Gliadin Screen 
Diabetes Diagnostics
Anti Insulin Receptor
Thyroid Diagnostics
Anti-TSH receptor ,
Anti-TG
Anti-TPO
ANCA / Vasculitis Diagnostics
Anti-GBM
Anti-MPO (pANCA)
Anti-PR3 high sensitive (cANCA)