ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتتجزیه ادرار
مسئول: سرکار خانم سعیدی کارشناس ارشد آزمایشگاه بخش میکروب بیولوژی وانگل شناسی: انالیز ادرار وانواع کشت از قبیل :Vaginal calture,Sputum&s,Troadc&s,Stoolc&s, Bloodc&s,Woundc&s,Breasd dischargec&s,Floidc&s,CsFc&s,Nasal dischargec&s…..تحت بررسی قرار می دهیم وتست های از قبیل AFB(BK),gram sdaihوتهیه نمونه های سایتولوژی.دراین بخش با استاندارد ازقید API برایتشخیص باکتری های انترو باکتریاسه استفاده می شود ضمنا آزمایشات قارچ شناسی شامل کشت وتشخیص مستقیم انجام می گردد. دراین بخش دستگاهایی ازقبیل هودلامینار،رفرکتومتر،میکروسکوپ،کامپیوتر،اتوکلا،سانتریفییوژین ماری و......وجود دارد وبر روی نمونه های ادراری کارهای میکروسکوپی وماکروسکوپی انجام میگیرد. کارهای ماکروسکوپی ازقبیل گزارش رنگ،شما،PH،وزن مخصوص بیلی روبین،اوروبیلی نورمال، گلوکز ادرار،Bloodو.....که برای پزشک حائز اهمیت است بعدازاین مراحل نمونه های را سانتریفییوژین ورسوب ادرار را تهیه کرده ومحلول رویی را دور ریخته واز رسوب ادرار برای قسمت میکروسکوپی استفاده می کنیم ودر قسمت میکروسکوپی از لحاظ باکتری انواع castها وانواع کریستال وانواع کریستال ها وانواع گلبولهای قرمز وسفید حتی قارچ ها وانگل ها مورد توجه قرار می دهیم.