ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتدرباره ما

آزمایشگاه دکتر یزدانپناه در سال 1375در شهر سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط آقای دکتر بهروز یزدانپناه دکتری علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاسیس گردید.در خرداد ماه سال 1377 این آزمایشگاه به شهر یاسوج مرکز استان منتقل شد. از شروع تاسیس سعی بر راه اندازی و ارائه خدمت در عرصه آزمایشگاه به منظور تامین نیازهای آزمایشگاهی مردم شریف و مراجعه کنندگان محترم به عنوان هدف اصلی بوده است. بیانیه استراتژیک آزمایشگاه دکتر یزدانپناه رسالت : این آزمایشگاه، آزمایشگاهی است تخصصی که خدمات تشخیصی خود را با محوریت ایمنی، ارتقاء کیفیت خدمات و با رویکرد توجه به محیط زیست به بهترین شیوه علمی ممکن به تمامی اقشار جامعه تحت پوشش، ارائه می نماید. چشم انداز : تبدیل شدن به آزمایشگاهی تخصصی، خوشنام و با سطح پذیرش بیشترین بیمار در حوزه جغرافیایی مربوطه ارزش ها : 1- حفظ کرامت انسانی 2- بیمار محوری 3- رعایت اصول و مبانی اخلاق حرفه ای 4- اعتقاد به کار گروهی 5- پاسخگویی و مسئولیت پذیری 6- کارآمد بودن 7- دانش محوری اهداف استراتژیک : 1- بهبود مستمر کیفیت خدمات قابل ارائه 2- بهبود ایمنی بیماران، مراجعین و کارکنان 3- ارتقاء رضایت مندی تمامی ذینفعان 4- توانمند سازی و آموزش مستمر نیروی انسانی 5- توسعه مدیریت نگهداشت فضای فیزیکی، امنیتی و تجهیزاتی 6- مدیریت منابع مالی و درآمدی استانداردهای جاری و مورد نظر: 1- الزامات ملی آزمایشگاه مرجع سلامت 2- IMS ( ISIRI-ISO 9001 ، ISIRI-ISO 14001 ، OHSAS 18001 ) 3- ISIRI-ISO 10002 4- ISIRI-ISO 15189 تعهدات: مدیریت و کارکنان این آزمایشگاه خود را ملزم و مکلف به رعایت همه مفاد این خط مشی می دانند. این بیانیه توسط ریاست آزمایشگاه انتشار یافته و چارچوب سیستم مدیریت آزمایشگاه را در بردارد و به صورت منظم مورد بازنگری قرار می گیرد. ریاست آزمایشگاه رزومه دکتر بهروز یزدان پناه موسس و مسئول فنی آزمایشگاه byazdanpanah35@gmail.com 09171411122 نام ونام خانوادگي : دکتر بهروز يزدانپناه رشته تحصيلي : دكتراي علوم آزمايشگاهي از دانشگاه علوم پزشکی شيراز متولد سال 1335 بويراحمد ورودی به دانشگاه پهلوی شيراز سال 1356 رشته علوم آزمايشگاهی اخذ دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1372 عضو هيئت علمی پايه  40 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج- گروه آموزشي علوم آزمايشگاهی دانشکده پيراپزشکی یاسوج سوابق مسئوليتی و خدمتی: • مسئول آزمایشگاه های بیمارستانهای شهید بهشتی و شهید رجایی یاسوج • مسئول فنی آزمایشگاه مرکزی استان • مدیر پژوهشی دانشگاه • جانشین رئیس دانشکده پیراپزشکی • معاون پژوهشی دانشگاه • مدیر گروه علوم آزمایشگاهی • عضو شورای پژوهشی دانشگاه • دبیر شورای پژوهشی دانشگاه • عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • رئیس شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو شورای پژوهشی آموزشکده پیراپزشکی • عضو شورایآموزشی آموزشکده پیراپزشکی • عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی • عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی • عضو شورای سیاستگذاری ونظارت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • دبیر شورای سیاستگذاری ونظارت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • دبیرشورای بورس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو کمیته انطباف امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس دانشگاه • عضو کمیته دانشگاهی سرطان • عضو کمیته ترفیع اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه • عضو هیئت منصفه دانشگاه • عضو کمیته بحران سال 2000 دانشگاه • دبیر کمیته یحران سال 2000 دانشگاه • عضو شورای عالی نظارت و ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • نایب رئیس کمیته اطلاع رسانی دانشگاه • رئیس کمیته آموزشی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو تیم واگذاری دانشگاه • مسئول تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو کمیته استانی(دانشگاهی) اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی بیمارستان • عضو کمیته انتخاب و تامین منابع علمی لاتین دانشگاه • رئیس عضو کمیته انتخاب و تامین منابع علمی لاتین دانشگاه • عضو شورای سیاستگذاری امور رفاهی کارکنان دانشگاه • عضو شورای پزشکی جامعه نگر دانشگاه • عضو کمیته بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت هیئت علمی دانشگاه • عضو کمیته بهره ور هیئت علمی دانشگاه • عضو کمیته فرصت مطالعاتی دانشگاه • دبیر کمیته فرصت مطالعاتی دانشگاه • عضو کمیسیون ماده 20 اداره امور آزمایشگاه های استان • مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه • عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی • عضو کارگروه پژوهش و فناوری استان • مسئول آزمايشگاه شهيد اشرفی ياسوج • دبير شورای دانشجويان علوم آزمايشگاهی فارس • مسئول راه اندازی و رييس اداره امور آزمايشگاههای استان کهگیلویه و بویراحمد • مسؤل راه اندازي آزمايشگاه مركزي استان کهگیلویه و بویراحمد • مسئول راه اندازي پايگاه انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1373 • عضو ورئيس شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج • عضو و رييس شوارای انتشارات دانشگاه علوم پزشكي ياسوج • عضو شوراي پژوهش و فن آوري استان کهگیلویه و بویراحمد • عضو و دبيرشوراي سياست گذاری تحقيقات مرتبط با سلامت در دانشگاه کهگیلویه و بویراحمد • عضو شورای پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو کمیته استانی اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي یاسوج • عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • دبیر کمیته بحران سال 2000 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو و دبیر کمیته فرصت های مطالعاتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو کمیته منتخب ترفیع اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو هیئت منصفه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو شورای عالی نظارت و ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد • رئیس کمیته پژوهشی - بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو شورای سیاستگزاری امور رفاهی کارکنان دانشگاه کهگیلویه و بویراحمد • رئیس و عضو کمیته انتخاب و تامین منابع علمی لاتین دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • مسئول تاسیس و راه اندازی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • مسئول اخذ مجوز علمی- پژوهشی مجله ارمغان دانش دانشگاه به عنوان اولین مجله علمی پژوهشی رسمی استان. • مسئول راه اندازی اینترنت در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • مسئول راه اندازی پایگاه عرضه اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو کمیته بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو کمیته بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو کمیته دانشگاهی سرطان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • عضو هیئت اجرایی انتخابات نظام پزشکی شهرستان بویراحمد • عضو شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد • عضو شوراي فرهنگ عمومي شهرستان دنا • عضو شورای پژوهشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد • عضو دبیرخانه شورای اعتیاد استان کهگیلویه و بویراحمد • عضو اصلی هيئت مدیره هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد • مسؤل آزمايشگاه هاي شهيد بهشتي و شهيد رجايي کهگیلویه و بویراحمد • مسئول آزمايشگاه بيمارستان شهيد رجايی گچساران • مسئول راه اندازي رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج • مدير گروه آموزشی علوم آزمايشگاهی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج • عضو و رييس هيات تجديد نظر انتظامی نظام پزشکی استان کهگيلويه و بويراحمد • عضو شوراهای اداری و آموزشی و پژوهشی دانشکده پيراپزشکی ياسوج • عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه • عضوهیئت مدیره هلال احمر استان • عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان دنا • عضو شورای سیاستگذاری نخستین کتاب سال استان • عضو اتاق فکر شورای اعتیاد استان • مسئول راه اندازی رشته آموزشی کارشناسی علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • مسئول راه اندازی آزمایشگاه آموزشی دانشجویان علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج • مدیر گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی دانشگاه • موسس و مسئول فنی آزمایشگاه دکتر یزدانپناه در شهرهای سی سخت و یاسوج • راه اندازی آزمایش های تخصصی زیادی در استان کهگیلویه و بویراحمد • عضو هیئت امنای مرکز آموزشی و پژوهشی پیوند اعضای صدرای شیراز • پزوهشگر برتر دانشگاهی و استانی در سال های مختلف • عضو انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران • حضور در جبهه های جنگ • دبیر علمی همایش کشوری پیراپزشکی و سلامت سال 1391 • دبیر علمی همایش انتقال خون سال 1392 • دبیر علمی کنگره بین المللی " خون، بیماری ها و کاربردهای بالینی آن" سال 1394 کارگاهها و دوره های آموزشی - پژوهشی: • حضور در طرح ضیافت اندیشه • حضور در طرح ضیافت اندیشه( تاریخ علم و تمدن اسلامی) • حضور در طرح ضیافت اندیشه( اخلاق علمی و حرفه ای) • شرکت در کارگاه آموزش پزشکی جامعه نگر • شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق • شرکت و سخنرانی در کنفرانس درمان صحیح در بیماری التور • شرکت در کارگاه آموزشی طرح درس • شرکت در کارگاه آموزشی مقاله نویسی پزشکی • شرکت و سخنرانی در سمینار تازه های بیماری های قلب و عروق • شرکت در کارگاه ارتقای مدیریت تحقیقات • شرکت در اولین همایش کشوری مدیریت جامعه کیفیت در بهداشت درمان و آموزش پزشکی • شرکت و سخنرانی در هشتمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی شیراز • شرکت و سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم عفونی • شرکت در پنجمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی شیراز • شرکت و سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم علوم آزمایشگاهی • شرکت در کارگاه برنامه ریزی استراتژیک • شرکت در کارگاه مقدماتی ارزیابی درونی • شرکت و ارائه مقاله در سمینار بررسی جامع ابعاد سقط در ایران • شرکت و سخنرانی در سمینار ایدز • شرکت در 26 کنگره جهانی اپیدمیولوژی • شرکت در سومین کارگاه بین المللی کار مطلوب آزمایشگاهی • شرکت و سخنرانی کارگاه تدوین برنامه استراتژیک • شرکت در همایش پیوند اعضا از جسد • شرکت و سخنرانی در دومین کنفرانس بین المللی شیمی و کاربرد آن • شرکت و سخنرانی در کارگاه مقاله نویسی و تنظیم رزومه • شرکت در کارگاه مدیریت پژوهش با تاکید بر روشهای تعیین اولویتهای پژوهشی • شرکت در کارگاه انجام زایمان بدون درد • شرکت در چهارمین همایش نیازسنجی و اولویتهای تحقیقاتی منطقه ای • شرکت و سخنرانی در سمینار اصول تحقیقات بالینی- مقاله نویسی و تنظیم رزومه • شرکت در کارگاه نقش آزمایشگاه در نظام مراقبت و شرایط اضطراری پیچیده • شرکت در چهارمین کنفرانس منطقه ای سلامت الکترونیکی • شرکت در کارگاه تئوری و عملی پروژه پایگاه تحقیقات جمعیتی (تحقیق مشارکتی مقدماتی) • شرکت در کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد • شرکت در کارگاه آموزشی سنجش و اندازه گیری • شرکت و سخنرانی در سومین سمینار علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی یاسوج • شرکت در سمینار بیماری های انگلی • شرکت کارگاه آشنایی با آی اس آی • شرکت کارگاه مدیرین منابع • شرکت در کارگاه مقاله نویسی • شرکت در برنامه آموزش مداوم مدون باکتر شناسی بالینی • شرکت و سخنرانی در کنفرانس تشخیص آزمایشگاهی بیماری های منتقله از طریق غذا • شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی پدیدار شناسی • مدرس کارگاه مقدماتی روش تحقیق • مدرس کارگاه گزارش نویسی و مقاله نویسی • شرکت و سخنرانی در پنجمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی • شرکت و سخنرانی در اولین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران • شرکت در همایش سراسری کیست هیداتید • شرکت در کنگره بین المللی و ششمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی • شرکت در کارگاه آموزشی مراقبت سرخک، سندرم سرخجه مادرزادی و آنفلوآنزا • شرکت در کنگره بینالمللی پیوند اعضاء (مزوت) • شرکت و سخنرانی در همایش کشوری ایده های نو درپرستاری و مامایی • شرکت و سخنرانی در دومین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران • سمینار وبا، بیماری های عفونی،اسهالی و تنفسی • شرکت در کارگاه آشنایی با کتابخانه ملی دیجیتال علوم پزشکی • شرکت در دوره ]موزشی یک روزه آشنایی با مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی • شرکت و ارائه پوستر در دومین کنگره بین المللی و هفتمین کنگره ملی کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی • شرکت در کارگاه آماده سازی اسپرم برای آی یو آی وآی وی پی و سایر فرآیندهای کمک باروری • شرکت و سخنرانی در اولین کنگره توسعه تحقیقات نظام سلامت • شرکت در کارگاه طراحی تحقیق • شرکت در کارگاه مقدماتی کارآزمایی بالینی • شرکت در کارگاه پیشرفته پی سی آر • شرکت و سخنرانی در کارگاه میکروبشناسی • شرکت و سخنرانی در دوره آموزشی مدیریت بحران در عرصه بهداشت و درمان • شرکت در هفتمین همایش سراسری بیماری های مشترک بین انسان و دام • شرکت در کارگاه طرح درس و طرح دوره • شرکت در کارگاه اموزشی منابع الکترونیک پیشرفته دانشگاه • شرکت در کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی و اطلاعاتی • شرکت و سخنرانی در همایش ملی پیراپزشکی و سلامت • شرکت درچهارمین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران • شرکت در دوره آموزشی بیوشیمی(1) • شرکت و سخنرانی در دوره آموزشی بیوشیمی(2) • شرکت در کارگاه آموزشی پیشرفته ارزیابی دانشجو با تاکید بر آزمون های کتبی • مدرس دوره ضمن خدمت و • گذراندن ده ها کارگاه آموزشی تئوری و عملی کشوری و بین المللی • برگزاری ده ها کارگاه آموزشی تئوری و عملی به عنوان مدرس فعاليتهاي تحقيقاتي وپژوهشي : الف- طرح هاي تحقيقاتي و مقالات : 1. مجری طرح پژوهشی بررسي پوشش واكسيناسيون در کودکان استان ك .ب 2. مجری طرح پژوهشی شيوع ويروس هپاتيت ب و ث در بيماران تالاسمي دريافت كننده خون 3. طراحي وب سايت دانشگاه علوم پزشكي 4. مجری طرح پژوهشی بررسي وضعيت ايمني در مقابل سرخك در نوزادان شهر ياسوج 5. شيوع بروسلوزدر گروهها ي پر خطر شهر ياسوج(همکار) 6. مجری طرح پژوهشی بررسي علل مرگ و مير در بيمارستان سعدي شيراز 7. مجری طرح پژوهشی شيوع ويروس هپاتيت ث در بيماران سيروز كبدي آنتي ژن منفي در شهر شيراز 8. شيوع عفونت هاي واژن وارتباط آن با روشهاي پيشگيري از بارداري(همکار) 9. شيوع پره اكلمپسي و عوارض مادري و جنيني آن(استاد مشاور) 10. عوامل موثر بر ميزان توليد نسل و پديده چند همسري(همکار) 11. بررسی تصادفات رانندگی در شهرستان بويراحمد(استاد راهنما) 12. مقايسه تاثير تدريس به شيوه سخنراني و مباحثه بر ميزان يادگير ي و رضايت دانشجويان پرستاري(همکار) 13. مجری طرح پژوهشی اثر دوز يادآور واكسن هپاتيت ب در كودكان 7-5 ساله (طرح ملی) 14. مجری طرح پژوهشی تعيين اولويت هاي پژوهشي از طريق نياز سنجي در استان ك . ب (طرح ملی و طرح برتر کشوری) 15. مجری طرح پژوهشی همياران سلامت الگوي مشاركت مردمي در تعيين راهكارها ي حل مشكلات سلامت در استان کهگبلویه و بویراحمد(طرح ملی و طرح برتر استانی) 16. مجری طرح پژوهشی اثر مراقبت های جامعه محور بر کنترل دیابت و عوامل خطر آن در منطقه غرب شهر یاسوج 17. مجری طرح پژوهشی اثر اصلاح جامعه محور الگوهای تغذیه ای وعادات زیستی مرتبط، بر سوء هاضمه در روستاهای علی آباد و منصور خانی کاکان 18. مجری طرح پژوهشی اثر برنامه آموزشی جامعه محور پیشگیری سوء مصرف مواد مخدر بر کاهش رفتارهای پر خطر در روستای وزگ 19. مجری طرح پژوهشی تاثیر برنامه های جامعه محور ورزش های کششی و رعایت مکانیک مناسب بدن بر کمر درد در جمعیت 65-30 ساله روستای بیاره 20. مجری طرح پژوهشی اثر ترویج جامعه محور الگوهای سالم زندگی بر کاهش عوامل خطرساز بیماری های قلبی- عروقی در افراد 30تا 65 سال روستای چیتاب 21. مجری طرح پژوهشی اثر برنامه آموزشی جامعه محور مهارت های زندگی بر بهبود مهارت های مردم روستای بنستان 22.سقط از نظرفلسفه اخلاق 23. سرانجام بارداري در زنان مبتلابه پره اكلمپسي(همکار) 24. مجری طرح پژوهشی تغييرات تست ها ي آزمايشگاهي در بيماران سيروز كبدي 25.شرکت در نعداد زيادی کنگره داخلی و خارجی 26.ارايه مقالات زيادی در کنگره ها و سمينارهای ملی و بین المللی داخلی و حدود 10 کشور خارجی 27. چاپ تعداد زیادی مقاله در ژورنال های معتبر علمی و پژوهشی داخلی و خارجی 28.همکار تعدادی طرح پژوهشی ب- كتاب (ترجمه و تاليف ) : 1. چكيده تحقيقات انجام شده در عرصه سلامت دانشگاه علوم پزشكي ياسوج(گردآوری و تاليف) 2. اخلاق در مامايي( ترجمه) 3. بيماريهاي زنان و روشها ي تشخيصي آن (تاليف) 4. اولويت های پژوهشی در استان گهگيلويه و بويراحمد(تاليف) 5. Rural Educatin 6. ...