ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتحضوری

بادردست داشتن برگه رسید پذیرش در روز و ساعت ثبت شده در آن به بخش جوابدهی آزمایشگاه مراجعه و بیمار می تواند جواب خودراتحویل بگیرد.

قابل توجه: برای دریافت جواب آوردن برگه رسید الزامی است.